Tüzük

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İçindekiler

  1. I. Bölüm Kuruluş Hükümleri

- Kuruluş

- Amaç

- Derneğin Çalışma Biçimi Ve Yöntemleri

- Kurucular

- Dernek Amblemi

  1. Bölüm Üyelik Hükümleri

- Üyelik Türleri Üye Olma Koşulları Ve İşlemleri

- Asıl Üyelik İşlemleri

- Tesislerden Yararlanma Koşulları

- Üyelikten Ayrılma

- Üyelikten Çıkarılma

  1. Bölüm Organlar Ve Görevleri

- Genel Kurul

- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

- Genel Kurul Toplantı İlkeleri

- Olağanüstü Genel Kurul

- Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

- Yönetim Kurulu

- Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

- Denetim Kurulu

- Disiplin Kurulu

- Danışma Kurulu

- Danışma Kurulunun Görev Ve Yetkileri

- Ortak Hükümler

  1. Bölüm Şubeler

- Şube Genel Kurulu Görev Ve Yetkileri

- Şube Yönetim Kurulu

- Şube Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

- Şube Denetim Kurulu

- Şube Denetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

  1. Bölüm Yürütme Birimi

- Çalışma Organları

- Dernek Görevlileri

- Uzman Danışmanlar

- Çalışma Grupları

  1. Bölüm Mali Hükümler

- Mali Hükümler

- Dernek'in Gelirleri

- Gelir Ve Gider Uygulamalarındaki Yöntem

- Defterler

  1. Bölüm Diğer Hükümler

- Diğer Hükümler

- İç Denetim

- Borçlanma Usülleri

- Dernek'in Feshedilmesi

- Hüküm Eksikliği

- Yönetmelikler

- Yürürlük

- Yürütme

I. BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 1. Derneğin adı : İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ'dir. Aşağıdaki maddelerde İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ kısaca "DERNEK", İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ kısaca "İEÜ" veya "ÜNİVERSİTE", İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI kısaca "MEZUN" ve İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca "ÖĞRENCİ" adı ile anılmıştır. DERNEK'in merkezi İzmir’dir. DERNEK'in adresi "İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ana Bina, Kat 6 .

AMAÇ

MADDE 2. DERNEK'in amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ÜNİVERSİTE' nin, ÖĞRENCİ'lerin ve MEZUN'ların sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde İEÜ camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, MEZUN'ların birikimlerini ülkenin ve ÜNİVERSİTE'nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak, sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde ÜNİVERSİTE’de öğrenim gören öğrencilere Burs ve benzeri yönde yardım etmek olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

2.1. MEZUN'ların ÜNİVERSİTE ve ÖĞRENCİ'ler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,

2.2. ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

2.3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, DERNEK kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

2.4. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

2.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 3. Dernek,

3.1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3.2. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ÜNİVERSİTE ile DERNEK'in kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
3.3. Topluma ve özellikle ÜNİVERSİTE'ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

3.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar.

3.5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

3.6. DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

3.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

3.8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

3.9. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.

3.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

3.11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

3.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

3.13. Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açar.

3.14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer Derneklerle veya Vakıf, Sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.

KURUCULAR

MADDE 4. DERNEK'in kurucuları (yıl 2004) aşağıda belirtilmiştir.

Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir;

1) Prof. Dr. Attila SEZGİN, Rektör, T.C., Kalabak Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:94 Urla-İZMİR
2) Püren BACAKOĞLU, Dış Ticaret, T.C., 2040 Sk. Pamukkale P1/14Giriş K:4 D:17 Mavişehir, -İZMİR

3) Elif TEKİN, Finans, T.C., İnönü Caddesi no:420/12 İZMİR

4) Arş. Gör. Yiğit KAZANÇOĞLU, Endüstri Mühendisi, T.C., Mithat Paşa Caddesi NO:1163/6 F.Altay-İZMİR

5) Burcu AKALIN, Tekstil Mühendisi, T.C., Atakent Mh., Bestekar Sadi Hoşses Sk., 38/7 Karşıyaka-İZMİR
6) Cana ÖZTÜRK, Maden Mühendisi, T.C., Mimar Sinan Mh., Dr.M.Enver Bey Cd., 43/4 Konak-İZMİR
7) Utku UTKAN, Bilgisayar Mühendisi, T.C., 149 Sk., 1/19 Hatay-İZMİR

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5. DERNEK amblemi beyaz zemin üzerine Ekonomi Üniversitesi Fotoğrafının Karakalem çizimi ve altında “İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ” turuncu renk ile “MEZUNLAR DERNEĞİ” gri renk ile yazılmıştır. Aşağıda gösterilmiştir.

II. BÖLÜM

ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 6. DERNEK'e üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır.

6.1. Asıl Üye

İEÜ'nün herhangi bir bölümünden ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar DERNEK'e asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, DERNEK'in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve DERNEK'in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için, aranan diğer şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gerekir.

6.2. Onursal Üye

İEÜ mezunu olmadıkları için DERNEK'e asıl üye olamayan, en az beş yıl süresince ÜNİVERSİTE'de çalışmış olan personelden aşağıdaki koşullara uyanlar Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararla DERNEK'e Onursal Üye olabilirler.

* İEÜ'de tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görev yapan akademik personel.

* Üniversite mezunu olmak koşulu ile müdür ve daha yukarı düzeydeki ÜNİVERSİTE idari personeli.

* Üniversite’de değişim öğrencisi olarak derslere, kulüplere ve etkinliklere katılmış, yurt içinde ve yurt dışında üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmuş tc vatandaşı olmayan üniversitemiz öğrenci ve personeli.

Ayrıca ülkeye, ÜNİVERSİTE'ye ya da DERNEK amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerden, üyeler arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un alacağı kararla DERNEK'e Onursal Üye olabilirler.

Onursal Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık ödentileri isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır, görüşlerini ifade eder, ancak DERNEK organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Onursal üyeliğe ilişkin üyelik işlemleri de ve kabul usulü de asıl üyelikteki gibidir.

Türk vatandaşı olamayan onursal üyeler için ikamet şartı aranmaz.

6.3.
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK'e üye olamazlar. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir, ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.

Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

Üyeliklerini iptal ettirenlerin DERNEK'e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı alınmaz.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 7. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK'e ve Şubelere kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1. Adayın Üyelik Formu'nu doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte iki üyenin teklifi ile DERNEK ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı'na başvurusu,

7.2. Üyelik Formunun DERNEK ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

7.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye Defteri"ne kimliğinin işlenmesi ve "Üye Kimlik Belgesi"nin verilmesi.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 8. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları DERNEK'in tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 9. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 10. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

10.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre üye olma hakkının yitirilmesi,

10.2. Tüzük hükümlerine, DERNEK Yönetmeliklerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karalarına aykırı davranmaktan dolayı Yönetim Kurulu tarafından hakkında, “süresiz üyelikten çıkarılma cezası” verilmesi.

10.3 Yıllık üyelik aidatının, Genel Kurul’da belirlenen ödeme planı ve şartları çerçevesinde ödenmemesi ve/veya Yönetim Kurulu tarafından dernek kayıtlarındaki adreslere iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödenmemesi.

III. BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 11. DERNEK'in organları aşağıda gösterilmiştir.

11.1. Genel Kurul
11.2. Yönetim Kurulu
11.3. Denetim Kurulu
11.4. Disiplin Kurulu

Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

MADDE 12. DERNEK Olağan Genel Kurulu, her yıl Haziran ayında toplanır, Dernek organlarına dört yılda bir seçim yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 13. DERNEK Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

13.1. DERNEK Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar, en geç Genel Kurul toplantı gününden 30 (otuz) gün önceden DERNEK binasında ilan eder ve üyelere dijital ortamda bildirir. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir. Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek karara bağlar.

Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden önce DERNEK'e kabul edilmiş. üyeler sahip olurlar.

13.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

13.3. İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katıdır.

13.4. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve durum yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

13.5. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 14. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.

14.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesi"ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

14.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

14.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
14.4. Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

14.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile DERNEK'in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafında en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

15.1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.
15.2. Denetim Kurulunun DERNEK hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.
15.3. DERNEK üye sayısının beşte biri (1/5)'nin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

15.4. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16. Genel Kurul, DERNEK'in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

16.1. DERNEK'in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
16.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek
16.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından, gizli oyla seçilirler.
16.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

16.5. DERNEK Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,
16.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
16.7. DERNEK'e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
16.8. DERNEK'in yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

16.9. DERNEK'in dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
16.10. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

16.11. Derneğin şubelerinin açılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.12 Dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

16.13 Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17. DERNEK'in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asıl üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
17.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

17.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.
17.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

17.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda DERNEK'in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

18.2. DERNEK'i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

18.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
18.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
18.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,
18.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
18.7. DERNEK'in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
18.8. DERNEK'in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca DERNEK'in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

18.9. DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

18.10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
18.11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
18.12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
18.13. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

18.14. Genel Kurul'un belirlediği miktarlar çerçevesinde DERNEK'in yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

18.15. Temsilcilik olma başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya Temsilciler Kurulu'nu atamak,

18.16. Genel Kurulda belirlenen üye ödentilerinin erken ödenmesi amacıyla kampanyalar düzenlemek.

18.17 Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak.

DENETİM KURULU

MADDE 19. DERNEK'in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
19.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.
19.3. Çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 20. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer.

Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK'ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re'sen toplanabilir.

DANIŞMA KURULU

MADDE 21. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

21.1. DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,

21.2. Şube Yönetim Kurulu Başkanları

21.3. Merkez Yönetim Kurulu eski başkanları.

21.4. İEÜ Rektörü

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir.

Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1. DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

22.2. Yönetim Kuruluna DERNEK ve İEÜ kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,
22.3. DERNEK lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,

22.4. Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
22.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve kanılarını belirtmek.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 23. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

IV. BÖLÜM

ŞUBELER

MADDE 24. DERNEK yurt içinde il ve ilçelerde şubeler açabilir. Herhangi bir il veya ilçede şube açılabilmesi için 20 üyenin Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu gerekmektedir. Yönetim Kurulu başvuru üzerine gerekli incelemeleri yaparak, şube açılmasını uygun görür ise, şube açılmasını ilk genel kurula önerir. Genel Kurulun kararı ile şube açılması kesinleşir. Yönetim Kurulu şube açılması kesinleşen yerleşim biriminde, şube açılması için başvuran üyeler arasından yedi kişiyi Kurucu Yönetim Kurulu olarak atar. Bu kurucu üyeler, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu'nun seçileceği ilk şube olağan genel kuruluna kadar görev yaparlar. Şubelerde Disiplin Kurulu yoktur, DERNEK Disiplin Kurulu yetkilidir.

Şube Genel Kurulları, DERNEK Genel Kurulu koşullarına uygun olarak, yılda bir Mart ayında toplanır.

ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25. Şube Genel Kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1. Çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun 7(yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyesini seçmek,
25.2. Şubenin yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak,

25.3. Bir önceki dönem Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu görüşmek, Şube Yönetim Kurulu Üyelerini aklamak,

25.4. Şubenin kapatılmasına karar vermek,

25.5. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 26. Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulunun çalışma kuralları gibidir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 27. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

27.1. Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul kararları doğrultusunda hazırlamak,

27.2. DERNEK Genel kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
27.3. Bir öceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve gerekli evrakları devralmak,

27.4. DERNEK Genel Kurulunda kesinleşmiş olan Şube bütçesine uygun olarak çalışma yapmak ve Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak, Dernek Muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışmak,

ŞUBE DENETİM KURULU

MADDE 28.


28.1. Şubenin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için Seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

28.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı ikidir.

ŞUBE DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 29. Şube Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

29.1. Şubenin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
29.2. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,
29.3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,

29.4. Şube Denetim Kurulu çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

V. BÖLÜM

ÇALIŞMA ORGANLARI

MADDE 30. Çalışma Organları, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, DERNEK organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; DERNEK hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Çalışma Organları DERNEK görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Gruplarından oluşur.

DERNEK GÖREVLİLERİ

MADDE 31. DERNEK bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri "Personel Yönetmeliği"nde gösterilir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

UZMAN DANIŞMANLAR

MADDE 32. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman-Danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 33. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

VI. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 34. DERNEK'in bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanısıra Genel Kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin onandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin, aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.


Şubeler, genel kurullarında onaylayacakları tasarı bütçe ve gelir/gider tablolarını Genel Kuruldan en geç 30 gün sonra Genel Merkeze gönderirler. Şube tasarı bütçeleri ve gelir/gider tabloları Merkez Genel Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Şubeler genel kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca Mali İşler Yönetmeliğine uygun şekilde, DERNEK Muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.

DERNEK'in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 35. DERNEK'in gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

35.1. Giriş Ödentisi:

DERNEK asıl üyelerinden DERNEK'e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

35.2. Yıllık Ödenti:

DERNEK asıl üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

35.3. DERNEK'in çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulan fona alınan bağışlar.

35.4. DERNEK taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

35.5. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

35.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

35.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

35.8. DERNEK malvarlığından elde edilecek gelirler.

35.9. Diğer gelirler.

DERNEK siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmadan yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alamaz.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 36. DERNEK'in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

36.1. Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödentinin tümü Aralık ayı sonuna kadar tahsil edilir. Yıllık ödentisini tamamlamayan üyeler hakkında 10.3 maddesine göre işlem yapılır.

36.2. Dernek gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulları’nın görev süreleri ile sınırlıdır.

36.3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

36.4. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER

Madde 37. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

VII. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 38. DERNEK Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

İÇ DENETİM

MADDE 39. DERNEK’te; Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en az üç ayda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 40. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

MADDE 41. DERNEK'in feshedilmesi kararı için Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile DERNEK'in feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.


DERNEK'in feshedilmesi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı ÜNİVERSİTE'ye verilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 42. DERNEK Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME

MADDE 43. Bu Tüzük Hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yürütür.